Ustavující zasedání Zastupitelstva

Ve čtvrtek 20. října proběhlo ustavující zasedání Zastupitelstva města Rychvald. V úvodu zastupitelé složili předepsaný slib, stvrzený podpisem.

Volba starosty.

Jediným kandidátem na post starosty se stala Ing. Dagmar Pížová, která byla nakonec i zvolená starostkou města Rychvald. Pro hlasovalo 12 zastupitelů, 3 zastupitelé se zdrželi.
KSČM volbu nové starostky svým hlasem podpořila. Tímto ji gratulujeme ke zvolení.

Pátým projednávaným bodem ustavujícího zastupitelstva bylo schválit počet uvolněných členů ZM Rychvald a počet členů RM Rychvald.

Navrženo bylo, že zastupitelstvo bude mít pouze jednoho uvolněného člena zastupitelstva, a to pouze starostu města.
Návrh našeho zastupitele pana Ervína Plačka, na dva uvolněné členy ZM Rychvald, starostu a místostarostu neprošel.

Volba místostarostů.

Podle návrhu chce vládnoucí koalice nadále pokračovat v modelu jeden starosta a dva místostarostové.

Dvě místo starostovské funkce, které byly obsazeny zbývajícími představiteli koalice, jsme vnímali jako politické trafiky a účelové zřízené, aby se na každého dostala funkce.

Šlo sice o neuvolněné, ale placené funkce. Tedy jakýsi poloviční úvazek, brigádu.
KSČM dlouhodobě zastává názor, že starosta a místostarosta by se měli své funkci věnovat a vykonávat jí na 100 %. Nikoliv jako „přítel na telefonu“

Na funkci prvního místostarosty byl navržen Ing. Pavel Staněk, který byl v poměru 12 zastupitelů pro, 3 se zdrželi zvolen.
Druhým kandidátem na funkci místostarosty byl navržen Milan Starostka. Pro Milana Starostku 10 zastupitelů pro, 1 proti 4 se zdrželi.

Volba Radních.
Pro doplnění počtů 5 radních byli navržení Václav Pavlík a René Budník. Pro Reného Budníka hlasovalo 13 zastupitelů, 2 se zdrželi. Pro Václava Pavlíka hlasovalo 9 zastupitelů a 6 bylo proti.

Volby výborů.
Výbory zastupitelstva obce včetně kontrolního a finančního, jsou poradními a kontrolními orgány zastupitelstva obce, jemuž předkládají svá stanoviska a návrhy, včetně svých kontrolních zjištění.

Kontrolní výbor.

Snaha co nejvíce znemožnit činnost kontrolního výboru projevila na snížení počtu členů tohoto výboru. Z pěti členů na tři, což je minimální možný počet členu výboru. O snahu šetřit jistě nepůjde, to by Rychvald neměl dva místostarosty.
Minulý kontrolní výbor byl zřejmě pro koaliční vedení pod vedení, pana Plačka až moc aktivistický. Proto zřejmě to snížení počtů a také to, že nebyl vládnoucím zastupiteli schválen ani jako předseda tohoto výboru a stejných jako člen.

Finanční výbor

Finanční výbor zůstal na stejných počtech, tedy pěti členy.
Pro zajímavost a pro srovnání. Například Horní Suchá má 7 členů kontrolního výboru a 9 členů finančního výboru.

Finanční výbor – Finance pod kontrolou vládnoucí koalice.
Na předsedu finančního výboru byl nominován, a nakonec i zvolen radní Václav Pavlík.

Finanční výbor je kontrolním orgánem zastupitelstva obce, ale také jeho iniciativním orgánem. Finanční výbor kontroluje dodržování všech povinností stanovených obci při jejím hospodaření.

Jako radní se bude podílet na rozhodnutích, které mají vliv na hospodaření obce a pak z titulu člena a předsedy komise bude toto hospodaření kontrolovat, popřípadě „korigovat“ tím správným směrem.
Asi si nikdo nedovede představit situaci, že někdo něco jako radní schválí a vzápětí bude vypracovávat opatření k nápravě nedostatků zjištěných finančním výborem při kontrole hospodaření ukládá zastupitelstvo obce radě, která je odpovědná za zabezpečení hospodaření obce podle rozpočtu.

Ostatně toto potvrzuje i personální složení výboru. Tři nominanti vládnoucí koalice, dva z opozice.
Jedinými politickými subjekty, které nemají své zástupce ať už v kontrolním nebo finančním výboru je zastupitel z ODS a KSČM. V případě KSČM to vnímáme jako odvetu za kritiku praktik minulého vedení.

předseda ZO KSČM Rychvald
Vladimír Tvardek