Jak dál s domácími čistírnami odpadních vod

Jediným bodem jednání byly „Domácí čistírny odpadních vod“.

V poslední době kolem těchto domácích čističek vznikaly nejen nejasnosti, ale také spousta emocí a osočování. O realizaci domovních čistíren je stále zájem. Svědčí o tom nejen znovu otevřený dotační titul, které vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR., ale také dotazy občanů.

Současný stav je takový, že město nestihlo padat včas žádosti, které byly podány dle dotační výzvy číslo 12/2019. (v době, kdy město plánovalo podat žádosti, tak již lokace byla vyčerpána). Tyto stávající žádosti byly zařazeny a odeslány do nově vyhlášené dotační výzvy číslo 7/2021.

KSČM zastává názor, že by město mělo v této činnosti nadále v žádostech o dotací na domovní čistírny odpadních vod pokračovat. Dotační výzva je pro nevybrané lokality stále otevřená.

Navrhujeme znovu v těch lokalitách, které nebyly vybrány provést opětovný průzkum zájmu mezi občany s důrazem na vysvětlení problematiky ohledně odpadních vod a přínosů DČOV pro občana.
Čím dříve, tím lépe, aby se v případě zájmu nestalo to, že žádosti nebudou včas zpracovány a dojde tak opět k vyčerpání alokace dříve než stanovený termín k ukončení podávání žádostí.

Jsme si vědomi, že stávající varianta řešení DČOV je pro město finančně náročnější (město se musí 10 let starat o provoz těchto DČOV, ale pro občana finančně výhodnější.

Jsme si vědomi, že podání žádosti na státní fond životního prostředí neznamená automatické přidělení dotace. Důvody mohou být různé.

Nebráníme se proto ani vytvoření dotačního titulu pro poskytování dotace na úhradu nákladů potřebných k zajištění ekologické likvidace odpadních vod fyzickým osobám z rozpočtu města za stanovených podmínek. Na dotaci by tak dosáhli i občané, jejichž lokality by nesplnily podmínku 30 % napojení RD v každé místní části města Rychvald.

Vedení města v současné době zastává stanovisko, vyčkat, jak dopadnou stávající žádosti a podle toho zváží, zdali znovu osloví občany v dosud nevybraných lokalitách (těch které nesplnily stanovená kritéria).

Vedení města přislíbilo i zvážení možnosti vytvoření dotačního titulu financovaného z rozpočtu města.

Vyhovět v dnešní době všem ekologickým požadavkům, které ukládá stát, je pro občana finančně náročné. Ceny všeho okolo nás rostou, rostou i ceny energií. Prioritou pro nás je vybudování funkční kanalizace. Bohužel všude ale vybudovat nepůjde. Proto považujeme za správné, pokud chceme žít v čistém prostředí, těmto občanům na taková zařízení, které jsou k našemu životnímu prostředí šetrná přispět.

 

předseda ZO KSČM Rychvald
Tvardek Vladimír