Volební program - Volební program -

Zastupitelé, zvoleni za Komunistickou stranu Čech a Moravy, pracovali, pracují a budou pracovat s Vaší podporou i nadále ve prospěch občanů města Rychvald.

V 15 členném Zastupitelstvu města, kterému právě v této době končí mandát, pracovali sice jen 3 zastupitelé jako konstruktivní opozice k vzniklému uskupení zástupců ČSSD a ODS a můžeme hodnotit, že svou úlohu splnili se ctí a k prospěchu města a jeho občanů. Nikdy jsme nepolitikařili, vždy jsme hledali nejpřijatelnější řešení. Našim zastupitelům nevadilo „ s kým hlasujeme“, ale vždy jsme kladli důraz „pro co hlasujeme“.

Vedle 3 našich zastupitelů pracovali v komisích rady města nebo ve výborech dalších 10 našich zástupců. Zastoupení jsme měli ve vedení kontrolního výboru a dále pak ve výboru finančním a komisích rady města (výstavby a životního prostředí, kulturní a společenské činnosti, komise sportovní a komise pro občanské záležitosti. Měli jsme rovněž zastoupení ve vedení dozorčí rady Služeb města Rychvald, s.r.o.

Víme velmi dobře, že programové vize budou velmi náročné na splnění zejména z důvodu nedostatku finančních prostředků. Finanční prostředky jsou alfou a omegou veškerého dění v obcích, tedy i v našem městě. A současné konání naší vlády neslibuje, že by došlo ke změně v přerozdělování finančních prostředků z daní ve prospěch menších obcí a měst kam se naše město řadí. Právě naopak lze očekávat, že dojde prakticky ke snižování těchto příjmů do rozpočtu a právě města našeho typu budou muset bolestně šetřit.

Kandidáti KSČM, kterým dáte svůj hlas a budou-li zvoleni, budou usilovat o realizaci níže uvedených programových cílů a námětů. Nejedná se o dogmatické cíle, ale právě naopak, obsah námětů může být operativně měněn podle přání a potřeb občanů města a města samotného.

Samospráva, státní správa, spoluúčast občanů při rozhodování

 • jako projev vyspělé demokracie usilujeme o pluralitní a poměrné zastoupení včetně možné odbornosti ve volených orgánech města (rada, výbory, komise)
 • prosazujeme zvýšení úrovně informovanosti občanů nejen prostřednictvím Zpravodaje města, ale i kvalitní úrovní webových stránek města, na úředních tabulích popřípadě i plakátovacích ploch
 • v případě nutnosti prosazujeme použití forem přímé demokracie – Petice, místní Referendum
 • v jednotlivých „územních oblastech“ města chceme uskutečňovat minimálně jeden krát ročně Setkání s občany k aktuálním otázkám života města

Hospodaření s majetkem města

 • usilovat o realizaci vyrovnanosti rozpočtů města v jednotlivých létech
 • s přístupem zodpovědného hospodáře pečovat o majetek města, včasnou údržbou a modernizací zvyšovat jeho hodnotu. Nedopustit benevolentního zbavování se majetku
 • prosazovat maximální využití dotační politiky státu, ROP (rozvojový operační program) severomoravského kraje i EU pro dofinancování připravovaných projektů v rámci obnovy a rozvoje města
 • budeme usilovat o maximální zprůhlednění institutu veřejných zakázek a to  od prvopočátku až po ukončení řízení včetně výběru dodavatele
 • podpora rozvoje středního a malého podnikání včetně rozvíjení aktivit zejména ve službách občanům

Výstavba, doprava, životní prostředí, služby

 • usilovat o zpracování jako jednoho ze strategických dokumentů dlouhodobý, minimálně však pro volební období „Plán rozvoje města“ včetně jeho pravidelného vyhodnocování, případně operativně upravovat v návaznosti na finanční prostředky včetně dotační politiky
 • budeme důrazně požadovat tolik slibovanou rekonstrukci Bohumínské ulice včetně souběžných úprav (chodník, kanalizace)
 • realizace připravených staveb na dokončení kanalizací v oblastech Podlesí, Václav, Bohumínská
 • zachování stávající dopravní obslužnosti
 • realizace oddechové zóny na sídlišti – mezi MŠ a ZŠ – včetně řešení vzhledu a využití bývalé mazutové kotelny (soukromý objekt) a včetně možné výstavby sportovní haly rozšiřování třídění a sběru domovních odpadků – černé skládky
 • zvýšit tlak na včasnou údržbu zelených ploch (jak městské, tak i ve vlastnictví právnických osob i občanů)
 • budeme usilovat o včasnou opravu Místních komunikací
 • v oblasti služeb budeme požadovat dořešení postavení Služeb města Rychvald s.r.o. včetně případného rozvoje dalších podnikatelských subjektů

Byty, bydlení

 • podpoříme vytváření podmínek pro individuální výstavbu rodinných domů i popřípadě obecní a družstevní výstavbu bytů
 • v případě zájmu občanů – nájemníků podpoříme jejich zájem (ne třetím osobám) o převod bytů do osobního vlastnictví prostřednictvím družstva vlastníků či pod.
 • prosazovat, aby vybrané finanční prostředky z nájmů bytů, byly zpětně použity v bytovém hospodářství pro jejich opravu, údržbu a modernizaci

Sociální a zdravotní péče a pomoc potřebným

 • prosazovat další rozvíjení současné úrovně pečovatelské služby
 • udržení současné úrovně poskytované zdravotní péče občanům včetně lékárenské služby
 • podpora vytváření dalších kvalitativních podmínek pro práci dobrovolných společenských, zájmových občanských a charitativních organizací v oblasti sociální a zdravotní péče
 • podpora při zajišťování sociálního bydlení pro sociálně slabší vrstvu obyvatel
 • prosazovat záměr výstavby dalšího DPS (Dům s pečovatelskou službou) apod.

Kultura, školství, mládež, sport

 • podpora nových aktivit pro rozšíření kulturní a zájmové činnosti jak Kulturního střediska, tak i Knihovny, DDM (Dům dětí a mládeže) a ZUŠ (základní umělecké školy)
 • zachovat optimální počet ZŠ a MŠ
 • bezplatné využívání tělocvičny, školních hřišť a dalších pro mimoškolní, zájmovou a sportovní činnost dětí a mládeže v rámci organizované činnosti
 • podpora činnosti tělovýchovných jednot ve vztahu realizace práce s mládeží

Bezpečnost a ochrana majetku

 • ve spolupráci s Policií ČR a Městskou policii Bohumín budeme usilovat o zabezpečení bezpečnosti občanů, jejich majetků i majetku města
 • nadále podporovat na školách preventivní výchovnou činnost s důrazem na potírání šíření a užívání drog